• 't Zand

Arbeidsmigranten

Dat de uitzendsector zo’n belangrijke rol heeft, is niet vreemd. Als geen ander verstaan uitzendorganisaties het vak van internationale arbeidsbemiddeling. Hun rol blijft zeker niet beperkt tot ‘het betalen van loon’. Al in het voortraject, bij de werving in het thuisland, zijn uitzendorganisaties zeer actief. Ook als de werknemers eenmaal in Nederland zijn, staan de bij de ABU aangesloten uitzendor­ganisaties garant voor een respectvolle behandeling en een goede begeleiding en informatievoorzie­ning. Zo wordt onder meer de Registratie Niet-Ingezetenen verzorgd en wordt er een zorgverzekering geregeld. Daarnaast zijn arbeidscontracten en de CAO voor Uitzendkrachten in diverse talen beschik­baar. Om het werk te vergemakkelijken en de integratie te bevorderen, bieden de uitzendorganisaties tevens taaltrainingen aan.

In deze cao is ook opgenomen dat de cao-partijen de arbeidsmigranten adviseren om gedurende de eerste zestien weken dat een uitzendkracht in Nederland werkzaam is, gebruik te maken van de huisvesting die door de uitzendonderneming wordt aangeboden. In diverse regio’s zijn uitzendondernemingen – vaak in samenwerking met gemeenten en huisvesters – actief bij het realiseren van kwalitatief goede huisvesting. Alle bij de ABU aangesloten uitzendorganisaties moeten voldoen aan de eisen van de onafhankelijke Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dit keurmerk garandeert een kwalitatief goede huisvesting. Zo zijn er normen opgesteld voor het aantal vierkante meters per bewoner, moet het sanitair in orde zijn, moet er voldoende kookgelegenheid zijn en moet de brand­veiligheid zijn gegarandeerd. Ook worden de huisvestinglocaties waarvoor het keurmerk is afgegeven, regelmatig door onafhankelijke inspecteurs gecontroleerd. Dit zijn geen vrijblijvende inspecties: als de huisvesting niet deugt, verliest een uitzendorganisatie het keurmerk.

Kortom: het bemiddelen van arbeidsmigranten is een vak. Er komt veel meer bij kijken dan alleen werven, selecteren en plaatsen van flexibel inzetbaar personeel. Als ‘om de hoek’ bij de uitzendondernemingen makkelijk flexibel inzetbare werknemers zouden zijn te vinden, dan zou er niet voor deze meer ingewikkelde oplossing van werving in het buitenland worden gekozen.

Jurriën Koops, directeur ABU:

Erken het grote belang van arbeidsmigratie

“Arbeidsmigratie valt niet meer weg te denken. Door het vrije verkeer van werknemers in Europa is de arbeidsmarkt internationaal geworden. Op dit moment heeft Nederland zo’n 370.000 werknemers uit Midden- en Oost-Europa, van wie ongeveer de helft uitzendkracht is. Samen vervullen zij ruim 500.000 verschillende banen, bijna 5% van alle banen in Nederland.

Uit het recent verschenen rapport van SEO Economisch Onderzoek wordt duidelijk dat wij deze werknemers keihard nodig hebben. Arbeids­migranten doen vooral eenvoudig en routinematig productiewerk, waarvoor geen Nederlandse werknemers te vinden zijn. Van verdringing is dus geen sprake. En dat de economische waarde van arbeidsmigranten groot is, blijkt ook: zij dragen maar liefst 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen. Vooral de regio’s waar de werknemers uit Midden- en Oost-Europa emplooi vinden, profiteren daarvan. 

De komende jaren zal de behoefte aan arbeidsmi­granten alleen maar toenemen. Door de groeiende economie. Maar vooral ook omdat vanaf 2021 onze beroepsbevolking krimpt. Arbeidsmigranten zijn dus simpelweg nodig om onze beroepsbevolking op peil te houden.

De ABU vraagt de gemeentelijke politiek om lei­derschap te tonen. Om niet te zwichten voor valse sentimenten dat ‘ze onze banen en huizen’ inpikken. Erken het grote economische en maatschappelijke belang van arbeidsmigratie. En maak, samen met uitzendorganisaties en huisvesters, werk van het nijpende tekort aan kwalitatief goede huisvesting. Want alleen dan kunnen de diverse regio’s aan­trekkelijk blijven voor bedrijven én buitenlandse werknemers.”